koshinoyuki honpo
yamatoya
おしながき
季節の生菓子

季節の干菓子

秋冬の定番商品

期間限定品

お慶びのお菓子

越乃雪

店舗のご案内

ちょっと一服

季節の生菓子 12月26日頃〜1月15日頃まで

「福鈴」  

 外 黄味しぐれ*卵使用

 中 白餡

 

「相生きんとん」

 外 薯蕷きんとん

 中 小豆餡

 

 

 

「竹取物語」勅題

 小豆羊羹

「干支薯蕷」

 外 薯蕷生地 

 中 小豆こし餡  

   

「唐松」

 外 練り切り

 下 小豆こし餡  

   

 

「紅梅」

 外 外郎 

 中 黄味餡*卵使用  

Copyright Koshinoyuki honpo yamatoya All rights reserved.